PROCEDURES

De advocaten werkzaam bij Kolokatsi Molleman advocaten staan cliënten bij in tal van strafrechtelijke procedures. Wij geven u een overzicht van de meest voorkomende:

Dagvaarding (politierechter/kinderrechter/meervoudige kamer): Wanneer u van het openbaar ministerie een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de politierechter, kinderrechter of meervoudige kamer, staan wij u bij met advies en gaan met u mee naar de zitting. Op de zitting voeren wij namens u het woord ter verdediging. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters en is bestemd voor de behandeling ingewikkeldere dan wel zwaardere delicten.

Hoger beroep: Bent u het niet eens met het vonnis van de politierechter, kinderrechter of meervoudige kamer dan staat hoger beroep open bij het gerechtshof. Het kan ook voorkomen dat niet u, maar het openbaar ministerie in beroep gaat tegen het vonnis in uw zaak in eerste aanleg. In beide gevallen voorzien we u van deskundig advies en staan we u bij tijdens de zitting.

Cassatie: Het hoogste rechtsprekende orgaan in het Nederlands strafrecht is de Hoge Raad. Tegen beslissingen van lagere rechters kan bij de Hoge Raad cassatie worden ingesteld. De Hoge Raad beoordeelt of het recht juist is toegepast dan wel sprake is vormverzuimen. Wij beoordelen uw zaak, adviseren u, en stellen zonodig beroep in cassatie in bij de Hoge Raad, waarna wij overgaan tot het indienen van de benodigde cassatieschriftuur met middelen van cassatie (de redenen waarom het recht niet goed is toegepast c.q. vormen zijn verzuimd).

Strafbeschikking: Ter zake van sommige strafbare feiten legt het openbaar ministerie een strafbeschikking op. In voorkomende gevallen gaat daar een hoorzitting aan vooraf, waarbij wij u kunnen vergezellen. Indien u het niet eens bent met de strafbeschikking tekenen wij hiertegen verzet aan voor u. Indien het verzet niet leidt tot het gewenste resultaat wordt u gedagvaard en tijdens de behandeling van uw zaak voor de (politie)rechter staan wij u ook bij.

Taakstraf/TOM-zitting: Het openbaar ministerie kan u bij verdenking van een strafbaar feit ook uitnodigen voor een Taakstraf/TOM zitting (Transactie Openbaar Ministerie). Tijdens de zitting doet het openbaar ministerie u een voorstel ter afdoening van de zaak. Ons kantoor adviseert en staat cliënten bij die zijn uitgenodigd voor een Taakstraf/TOM zitting teneinde de beslissing in uw voordeel te beïnvloeden. Indien u akkoord gaat met het voorstel voorkomt u verdere strafvervolging.

OTP-zitting: Het equivalent van de Taakstraf/TOM-zitting voor minderjarigen is de OTP-zitting (Oproeping Ter Parkette). Ons kantoor heeft de specialistische kennis in huis om minderjarigen (en hun ouders/verzorgers) te adviseren en bij te staan voorafgaand aan en tijdens de OTP zitting om te zorgen voor een zo gunstig mogelijke beslissing van het openbaar ministerie.

Gesloten uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling minderjarigen: In geval van bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen of de gezondheid van een kind, kan de kinderrechter besluiten het kind onder toezicht te stellen van een gezinsvoogd en/of uit huis te plaatsen. Bij ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van het kind ernstig belemmeren, kan de kinderrechter een kind gesloten uit huis plaatsen. In dergelijke procedures staan wij het kind (en/of de ouders/verzorgers) bij met advies en/of ter zitting bij de kinderrechter. Ons kantoor heeft ruime ervaring in deze praktijk.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel: Ontneming (ook bekend als de ‘pluk-ze’- wetgeving) geeft het openbaar ministerie de mogelijkheid geld of andere vermogensbestanddelen van een veroordeelde (of zijn nabestaanden) te ontnemen. Wanneer u in een procedure wordt betrokken waarin een ontnemingvordering is gedaan door het openbaar ministerie kunt u zich tot ons wenden voor advies en juridische bijstand.

Beslag: In het kader van het strafrecht bestaat de mogelijkheid tot inbeslagname van geld, goederen en andere vermogensbestanddelen. Dit kan bij u thuis gebeuren, maar bijvoorbeeld ook op de zaak of in uw auto. Indien u hiermee wordt geconfronteerd, bent u bij ons kantoor aan het juiste adres. Wij kunnen namens u trachten de in beslag genomen goederen terug te krijgen.

Mr. Boukje MollemanInvordering rijbewijs: Indien u wordt verdacht van een verkeersdelict kan het voorkomen dat de politie uw rijbewijs invordert en doorstuurt naar het openbaar ministerie en/of het CBR. De officier van justitie kan uw rijbewijs vervolgens inhouden en het CBR kan uw rijbewijs daarnaast ongeldig verklaren. Wanneer u dit overkomt, kunt u zich tot ons wenden om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen.

Verklaring omtrent gedrag: In bepaalde beroepsgroepen is het overleggen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist voor indiensttreding. Wenst u hierover te worden geadviseerd of voorgelicht, geeft het COVOG te kennen voornemens te zijn uw aanvraag af te wijzen, of wil u in bezwaar of beroep tegen het besluit op uw aanvraag? Ons kantoor helpt u graag bij het formuleren van een zienswijze, of stelt namens u het bezwaar of beroep in.

Slachtoffer/benadeelde partij: Indien u slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit en begeleid wenst te worden in uw contacten met politie en justitie dan kunt u bij ons terecht. Gezien onze ruime ervaring binnen het strafrecht zijn wij goed op de hoogte van de loop van een strafrechtelijke procedure. Wij zorgen dat u als slachtoffer/benadeelde partij niet vergeten wordt, vragen het strafdossier op bij het openbaar ministerie en voeren namens u het woord. Desgewenst dienen wij ook een vordering tot schadevergoeding in en lichten die toe op de zitting waar de verdachte berecht wordt.

Europese Hof voor de rechten van de mens: Nederland is aangesloten bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en daarom kan iedereen die in Nederland berecht is zodra alle Nederlandse procedures zijn doorlopen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) klagen over schending van zijn mensenrechten door de Nederlandse overheid. Het EHRM toetst of Nederland het EVRM juist heeft toegepast dan wel rechten zijn geschonden. In strafzaken gaat het daarbij vooral om het recht op een eerlijk proces. Ons kantoor beoordeelt uw zaak en maakt de zaak na overleg met u aanhangig bij het EHRM.

Europese Hof van Justitie: Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft ten taak erop toe te zien dat de instellingen en de lidstaten het recht van de Europese Unie op de juiste manier toepassen. Nationale rechters kunnen met betrekking tot de toepassing van Europese regelgeving een prejudiciële vraag stellen aan het Europese Hof van Justitie. Wij kunnen de rechter indien noodzakelijk bewegen hiertoe over te gaan. Daarnaast kan een rechtstreeks beroep tegen handelingen van de instellingen van de EU worden gedaan bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (gerecht van eerste aanleg). Zo kunnen wij u bijvoorbeeld bijstaan in een procedure om van de EU-lijst terroristische personen/organisaties te worden geschrapt.