RECHTSGEBIEDEN

De advocaten werkzaam bij Kolokatsi Molleman advocaten zijn gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Commuun strafrecht: hieronder vallen alle strafbare feiten die in het Wetboek van Strafrecht staan beschreven, zoals moord, doodslag, openlijk geweld, mishandeling, diefstal, bedreiging, belediging, vernieling, valsheid in geschrifte, witwassen, oplichting en zedendelicten. Daarnaast doen wij Opiumwetzaken en zaken ingevolge de Wet Wapens en munitie.

Ondernemingsstrafrecht: ondernemingen worden geconfronteerd met vele wetten en regelingen waaraan zij moeten voldoen. Overtreding van die regels kan ertoe leiden dat de onderneming, aandeelhouders, bestuurders en werknemers als getuige en (later) als verdachte worden aangemerkt van bijvoorbeeld milieudelicten, belastingfraude, vastgoedfraude, valsheid in geschrifte en handel met voorkennis.

Compliance gerichte advisering: ter voorkoming van betrokkenheid van uw bedrijf bij controles en opsporingsonderzoeken adviseren wij bestuurders van ondernemingen met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving en verzorgen wij zonodig de contacten met toezichthouders.

Privacy wetgeving: wanneer u in aanraking komt met politie of justitie kan het zijn dat uw gegevens worden opgeslagen in daartoe bestemde databanken. Ter verkrijging van een vergunning of een verklaring omtrent gedrag kunnen we u helpen in het woud van regels over de opslag, uitwisseling en het gebruik van uw gegevens. Wij adviseren u op basis van de geldende regelgeving in (onder meer) de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en aanverwante besluiten en regelingen.

Europees en internationaal strafrecht: wij staan cliënten bij in strafzaken met een grensoverschrijdend aspect, bijvoorbeeld in uit- en overleveringszaken, WETS en WOTS-zaken en WIM-zaken voor de internationale strafkamer te Den Haag. Daarnaast besteden wij in onze Nederlandse strafzaken vaak aandacht aan de rechten van de verdachte zoals vervat in het Europees recht en de internationale (mensenrechten)verdragen.

Verkeersstrafrecht: rijden onder invloed, snelheidsovertredingen en het veroorzaken van een ongeval zijn voorbeelden van strafbare feiten in het verkeersstrafrecht. Dikwijls gaat vervolging gepaard met de invordering van het rijbewijs. Wij adviseren u hoe u het rijbewijs zo snel mogelijk retour ontvangt en verlenen eveneens rechtsbijstand in procedures over de ongeldigverklaring van uw rijbewijs door het CBR.

Mr. Elpiniki Kolokatsi

Jeugd(straf)recht: voor minderjarigen gelden in het strafrecht op punten andere regels dan voor volwassenen. Bovendien vereist bijstand van minderjarigen specialistische kennis en (sociale) vaardigheden. Wij beschikken over deze specialistische kennis.

Militair strafrecht: Nederlandse militairen die verdachte worden van strafbare feiten staan terecht voor de militaire strafkamer in Arnhem. Wij verdedigen hen daar, waarbij onze kennis van het commune strafrecht in combinatie met die van het internationale recht (inclusief Geneefse Conventies) goed van pas komt.

Penitentiair recht: het samenstel van regels over de rechtspositie van gedetineerden in de gevangenissen, huizen van bewaring en TBS-klinieken. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de directeur, uw vertrouwelijke post is geopend of u onvoldoende medische zorg krijgt, dan wel wensen heeft ter zake uw (over)plaatsing, kunt een klacht indienen bij de Commissie van Toezicht of de selectiefunctionaris. Wij kunnen u daarin bijstaan.